Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Theo Moorman Bewuster Ondernemen – 2020

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Theo Moorman Bewuster Ondernemen.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Theo Moorman Bewuster Ondernemen.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Theo Moorman Bewuster Ondernemen gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door Theo Moorman Bewuster Ondernemen verrichte handelingen.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met Theo Moorman Bewuster Ondernemen verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Theo Moorman Bewuster Ondernemen en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Theo Moorman Bewuster Ondernemen en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

 1. De door Theo Moorman Bewuster Ondernemen gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 2 maanden, tenzij anders aangegeven.
 2. Theo Moorman Bewuster Ondernemen is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 2 maanden, aan Theo Moorman Bewuster Ondernemen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Theo Moorman Bewuster Ondernemen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Theo Moorman Bewuster Ondernemen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. Theo Moorman Bewuster Ondernemen stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Theo Moorman Bewuster Ondernemen bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een Opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen.
 7. Alle opgemaakte offertes zijn exclusief BTW.

ARTIKEL 4. PRIJZEN, FACTURATIE EN BETALINGEN

 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Theo Moorman Bewuster Ondernemen gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste 3 maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Theo Moorman Bewuster Ondernemen van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 3. Facturering van een ontwerp en door Theo Moorman Bewuster Ondernemen: Facturering van onderhoudskosten, hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf (Betaling voor 31 januari van het jaar waarover het contract loopt). Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
 4. Zodra een website door Theo Moorman Bewuster Ondernemen online geplaatst is, wordt deze als volledig beschouwd en zal deze worden gefactureerd, eveneens worden verdere veranderingen aan de website vanaf dat moment niet meer kosteloos uitgevoerd.
 5. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Theo Moorman Bewuster Ondernemen aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 7. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de Opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.
 8. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen €15,-. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
 9. Producten, zowel fysiek als digitaal, kunnen niet worden geretourneerd. Dit door het feit dat alle producten uit digitaal te kopieren materiaal bestaat. Eenmaal geopend heeft de gebruiker volledig toegang.

ARTIKEL 5. ONDERHOUD VAN WEBSITE EN ONDERHOUDSCONTRACTEN

 1. Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig onderhoudscontract voor een bestaande website.
 2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de Opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’s van de website indien toepasselijk.
 3. Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de klant doorberekend.
 4. Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand. Overgebleven uren gaan niet mee naar het volgende jaar. Geen restitutie van de overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief.
 5. Onderhouden van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.
 6. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan. Zie artikel 4. 7. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is 1 maand voor het einde van de contractdatum.

ARTIKEL 6. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. De Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
 2. Theo Moorman Bewuster Ondernemen mag de website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

ARTIKEL 7. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Theo Moorman Bewuster Ondernemen zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
 2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Theo Moorman Bewuster Ondernemen steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Theo Moorman Bewuster Ondernemen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Theo Moorman Bewuster Ondernemen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Theo Moorman Bewuster Ondernemen zijn verstrekt, heeft Theo Moorman Bewuster Ondernemen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Theo Moorman Bewuster Ondernemen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Theo Moorman Bewuster Ondernemen kenbaar behoorde te zijn.
 5. Theo Moorman Bewuster Ondernemen zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
 6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van Opdrachtgever heeft Theo Moorman Bewuster Ondernemen het recht een Opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Theo Moorman Bewuster Ondernemen hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
 7. Indien door Theo Moorman Bewuster Ondernemen of door Theo Moorman Bewuster Ondernemen ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Theo Moorman Bewuster Ondernemen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

ARTIKEL 8. WIJZIGINGEN EN MEERWERK

 1. Indien Theo Moorman Bewuster Ondernemen op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Theo Moorman Bewuster Ondernemen worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Theo Moorman Bewuster Ondernemen. Theo Moorman Bewuster Ondernemen is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voorzover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Theo Moorman Bewuster Ondernemen Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van het product of de dienst is het niet mogelijk om hier kosteloos veranderingen aan te laten uitvoeren.
 4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Theo Moorman Bewuster Ondernemen van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

ARTIKEL 9. DUUR EN BEËINDIGING

 1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden. Theo Moorman Bewuster Ondernemen dient 1 maand voor einde contract kennis te geven van verlenging.
 2. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar. Theo Moorman Bewuster Ondernemen dient 1 maand voor einde contract kennis te geven van verlenging. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 3. Theo Moorman Bewuster Ondernemen kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Theo Moorman Bewuster Ondernemen gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 4. Theo Moorman Bewuster Ondernemen heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Theo Moorman Bewuster Ondernemen niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Theo Moorman Bewuster Ondernemen zal Opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Theo Moorman Bewuster Ondernemen kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 5. Opzegging in geval van tussentijdse opzegging geeft Theo Moorman Bewuster Ondernemen naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op het honarium dat staat voor het gedeelte van de verrichte werkzaamheden.

ARTIKEL 10. LEVERING EN LEVERTIJD

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.
 2. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Theo Moorman Bewuster Ondernemen en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door Opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 2. De aansprakelijkheid van Theo Moorman Bewuster Ondernemen zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

ARTIKEL 12. OVERMACHT

 1. In geval van overmacht is Theo Moorman Bewuster Ondernemen gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. Theo Moorman Bewuster Ondernemen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Theo Moorman Bewuster Ondernemen geen invloed kan uitoefenen.

ARTIKEL 13. DIVERSE BEPALINGEN

 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Theo Moorman Bewuster Ondernemen kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de Opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
 4. Theo Moorman Bewuster Ondernemen heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

ARTIKEL 14. DERDEN

 1. Indien de opdrachtnemer op verzoek van de Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de Opdrachtgever offertes aanvragen.
 2. Theo Moorman Bewuster Ondernemen is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden met kennisgeving door Theo Moorman Bewuster Ondernemen doorgevoerd.
 3. Theo Moorman Bewuster Ondernemen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

ARTIKEL 15. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan Theo Moorman Bewuster Ondernemen. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Theo Moorman Bewuster Ondernemen daartoe bevoegd.
 2. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.
 3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Theo Moorman Bewuster Ondernemen te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Theo Moorman Bewuster Ondernemen openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Theo Moorman Bewuster Ondernemen tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elecktronische) bestanden, eigendom van Theo Moorman Bewuster Ondernemen, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
 5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de Opdrachtgever noch Theo Moorman Bewuster Ondernemen jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

ARTIKEL 16. PRIVACYBEPALINGEN

 1. Persoonsgegevens worden door Theo Moorman Bewuster Ondernemen slechts gebruikt om aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de Opdrachtgever.
 2. Persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Theo Moorman Bewuster Ondernemen verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 17. WEBDESIGN EN HOSTING

 1. Voor websites draagt Theo Moorman Bewuster Ondernemen er zorg voor dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest populaire browsers. Theo Moorman Bewuster Ondernemen is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en/of verschillen tussen de verschillende browsers. Er wordt geen enkele garantie gegeven dat het door Theo Moorman Bewuster Ondernemen gemaakte ontwerp in alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.
 2. De Opdrachtgever is ten alle tijd verantwoordelijk voor de diensten die op zijn website worden uitgevoerd.

ARTIKEL 20. DRUKWERK

 1. Theo Moorman Bewuster Ondernemen drukt niet zelf maar regelt en begeleidt het drukwerk. Hierbij is Theo Moorman Bewuster Ondernemen op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk.
 2. De Opdrachtgever gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de Opdrachtgever.

Mocht u na het lezen van de algemene voorwaarden, vragen, opmerkingen of klachten hebben dan kunt u schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact opnemen met Theo Moorman Bewuster Ondernemen.